Go to brand

Nazwa beneficjenta: VoiceFinder S.A.
Tytuł projektu: Uczestnictwo spółki VoiceFinder w zagranicznych wydarzeniach targowych w celu promowania marki produktowej VoiceFinder.
Program: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki VoiceFinder poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej oraz nawiązanie kontaktów biznesowych definiowanych jako sporządzone na piśmie umowy handlowe z kontrahentami z zagranicy.
Wartość projektu: 361 600,00 zł
Dofinansowanie UE: 307 360, 00 zł