Bony na innowacje

Nazwa beneficjenta: VoiceFinder S.A.
Tytuł projektu: Opracowania prototypu systemu gromadzenia danych o cenach poszczególnych produktów w sieciach FMCG w oparciu o urządzenia mobilne.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: Celem projektu jest budowa innowacyjnego narzędzia gromadzenia cen w oparciu o dane pochodzące bezpośrednio ze sprawdzarek cen.
Wartość projektu: 246 000,00 zł
Dofinansowanie UE: 170 000, 00 zł