Zapytanie ofertowe będące częścią projektu realizowanego w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP, gdzie oiceFinder S.A.jest Partnerem Projektu. 

Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa systemu zarządzania i obsługi bonów rozwojowych 

 

Szczegóły zapytania w załącznikach: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Formularz oferty - wzór  (do pobrania)