INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania ofertowego nr 1/2017 Go_Global z dn. 31.03.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Usługa opracowania strategii wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: T Komp Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100.