INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania ofertowego nr 2/2017 Go_Global z dn. 11.04.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Modernizacji serwisu internetowego www.voicefinder.pl”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: Info Tech Polska  z siedzibą w Warszawie.  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100.