INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania ofertowego z dnia 03.03.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Dostawy systemu zarządzania i obsługi bonów rozwojowych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: BonCard Polska Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100.